AVG Privacy Statement

Organisatie

Mauritsklinieken, gevestigd aan Carnegielaan 4, 2517 KH Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mauritskliniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt of via verwijzende huisartsen en/of specialisten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Burger Servicenummer
 • Verzekeringsgegevens
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie (email en schrift) en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mauritskliniek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid (medische) gegevens en verwijsbrieven van huisartsen en specialisten
 • Medische gegevens van externe partijen zoals laboratoriumuitslagen en uitslagen pathologisch/anatomisch onderzoek
 • Medicatiegebruik
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij online activiteiten van kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mauritskliniek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van persoons- en bijzondere gegevensverwerking

Mauritskliniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om medische dossiers op te kunnen bouwen, op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst, door medisch specialisten, huidtherapeuten, doktersassistenten en medisch ondersteunend personeel

Geautomatiseerde besluitvorming

Mauritsklinieken neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen zouden kunnen worden door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mauritsklinieken) tussen zit.

Bewaartermijn gegevens

Mauritskliniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CategorieBewaartermijnReden
Personalia20 jaarGekoppeld aan medisch dossier / gegevens
Medisch dossier / gegevens20 jaarWettelijk minimum
Medicatiegebruik20 jaarWettelijk minimum

Delen van persoonsgegevens met derden

Mauritskliniek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mauritsklinieken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mauritskliniek gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mauritsklinieken gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte inhoud kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen zolang er geen belangrijke reden is om deze te bewaren. U heeft tevens het recht om vergeten te worden. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mauritskliniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Hiertoe dient u wel een machtigingsformulier te ondertekenen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mauritskliniek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mauritskliniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mauritskliniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze afdeling voorlichting & services of via info@mauritsklinieken.nl.

Mauritskliniek heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • Antimalware
 • TLS (1.2) (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Beveiligde verbindingen (gecodeerd) met en naar bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen, toezichthouders en overige medische instellingen / verwijzers
 • Beveiligd Nederlands Datacenter

Contactgegevens / Website / Email

https://mauritskliniek.nl
info@mauritskliniek.nl
Carnegielaan 4
2517 KH Den Haag
0886287400

Voor een vraag, suggestie en/of een klacht over de verwerking van persoonsgegevens of met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen via: info@mauritskliniek.nl.

Wij hebben een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. U kunt onze FG bereiken op fg@coriuszorggroep.nl.