Vergoedingen & Eigen risico

Mauritskliniek heeft contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Dat betekent dat alle zorg vergoed wordt, net als wanneer u naar een ziekenhuis gaat. U heeft altijd een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Ook dient u rekening te houden met het verplichte eigen risico.

Contracten met alle zorgverzekeraars

Mauritskliniek maakt jaarlijks afspraken met alle Nederlandse zorgverzekeraars over de vergoeding van behandelingen. Dit betekent dat uw behandeling – na een verwijzing van uw (huis)arts – in principe volledig wordt vergoed bij een medische indicatie.

Tijdens een eerste consult wordt gekeken of er een medische indicatie is voor uw klacht. Dit eerste consult wordt altijd 100% vergoed door uw zorgverzekeraar. Wel dient u rekening te houden met uw eigen risico.

De vergoeding en het eigen risico bij Mauritskliniek zijn hetzelfde als bij reguliere ziekenhuizen in Nederland.

Zorgverzekeraars Mauritskliniek

Verwijzing van uw (huis)arts

U heeft een verwijsbrief nodig van uw huisarts als u een afspraak wilt maken voor een eerste consult voor huidaandoeningen (dermatologie), spataderen of proctologie. De huisarts stuurt de verwijsbrief digitaal naar de Mauritskliniek. U kunt ons vervolgens bellen om een afspraak te maken.

Bij het plannen van uw eerste consult mag de verwijzing niet ouder zijn dan 1 jaar.

Een verwijzing is voor één klacht. Heeft u meerdere klachten, dan heeft u ook meerdere verwijzingen nodig van uw (huis)arts.

Eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico voor het basispakket van de zorgverzekering. Dat betekent dat u jaarlijks de eerste € 385,- aan zorgkosten zelf betaalt. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan zal dit bedrag hoger zijn.

Rekenvoorbeeld eigen risico

  • Diagnostisering, behandelingen en controles   € 645,-
  • Eigen risico (betaalt u zelf)                                   € 385,-
  • Verschil (betaald door uw zorgverzekeraar)      € 260,-
Vergoedingen en eigen risico - Mauritskliniek

Hoe worden de kosten berekend?

Als iemand in het ziekenhuis of kliniek (ZBC) komt, wordt niet iedere handeling apart afgerekend. Alle kosten van het totale zorgtraject worden verzameld en gekoppeld aan een dbc-zorgproduct. Deze producten zou je kunnen zien als een pakket aan zorg en behandelingen die worden gebruikt bij een bepaalde zorgvraag, bijvoorbeeld bij eczeem of huidkanker. Per dbc-zorgproduct wordt een tariefafspraak gemaakt met de zorgverzekeraar. Er zijn ruim 4500 dbc-zorgproducten met elk een eigen tarief en omschrijving. Deze zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld en zij bepaalt welke dbc-zorgproducten klinieken in rekening mogen brengen.

Tijdens het consult stelt de dermatoloog of fleboloog de diagnose en opent een dbc-zorgtraject. Op dit moment staat nog niet vast wat het uiteindelijke dbc-zorgproduct zal worden. Daarom is het niet mogelijk om vooraf een kostenindicatie te geven.

Een dbc-zorgproduct wordt gefactureerd als één totaalbedrag. Dit totaalbedrag is de optelsom van alle zorgactiviteiten in een bepaalde periode. Voorbeelden van deze zorgactiviteiten zijn: diagnostisering, behandelingen, controles en of u bijvoorbeeld wel of geen operatieve ingreep heeft ondergaan.

Als de wettelijke looptijd van uw zorgtraject (max. 120 dagen) is bereikt, wordt op basis van de geregistreerde diagnose en zorgactiviteiten het uiteindelijke dbc-zorgproduct vastgesteld. Na het sluiten van de dbc wordt de rekening opgemaakt en verzonden aan uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar int vervolgens het eigen risico bij u.

Vergoedingen en eigen risico - Mauritskliniek

Onverzekerde zorg

U kunt bij Mauritskliniek ook terecht voor behandelingen die niet door uw zorgverzekeraar vergoed worden. Denk hierbij aan huidtherapeutische behandeling voor bijvoorbeeld acne, laserontharing of kleine cosmetische ingrepen zoals een ooglidcorrectie, een miraDry behandeling tegen overmatig zweten en injectable behandelingen. Bekijk hier de prijslijst voor niet-verzekerde zorg en huidtherapie.

Voor behandelingen bij de huidtherapeut heeft u geen verwijsbrief nodig. U betaalt de intake/behandeling zelf en kunt dit nadien declareren bij uw verzekeraar. Om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) vergoeding van behandelingen bij de huidtherapeut moet u aanvullend verzekerd zijn voor huidtherapie. Dit kunt u nakijken in uw verzekeringspakket of navragen bij uw verzekeraar.

Ook heeft u geen verwijsbrief nodig voor een miraDry behandeling, ooglidcorrectie of een injectable behandeling. Hiervan is de intake vrijblijvend.

Veelgestelde vragen

Met welke zorgverzekeraars heeft de Mauritskliniek een contract voor 2023?

Mauritskliniek heeft voor 2023 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

 

 

Hoe verloopt de betaling van een onverzekerde behandeling?

In overleg met uw arts of behandelaar bespreekt u de behandeling. Wanneer deze niet binnen uw zorgverzekering valt, ontvangt u een offerte. Voorafgaand aan de behandeling dient deze te zijn voldaan. Hiervoor is een pinapparaat aanwezig bij de balie van Mauritskliniek.

Ik krijg na geruime tijd nog een eigen risico factuur via mijn zorgverzekeraar terwijl ik al heb betaald in de kliniek. Hoe kan dat?

Met een verwijsbrief van uw huisarts valt uw eerste bezoek onder de vergoede zorg.  Wij declareren het consult bij uw zorgverzekeraar. Als u uw eigen risico van dat jaar nog niet hebt ‘opgebruikt’, zal uw zorgverzekeraar u na enige tijd daarvoor een factuur sturen. Het kan voorkomen dat verzekeraars dit pas na langere tijd doen. Op de timing en de wijze waarop een zorgverzekeraar dit doet hebben wij geen invloed.

Mocht u vervolgens een behandeling ondergaan, die niet onder de verzekerde zorg valt, dan betaalt u deze behandeling direct aan de balie. Uw arts zal dat van te voren met u bespreken.

Ik ontvang een rekening pas na enige tijd na mijn laatste bezoek. Waarom zo laat?

Het kan voorkomen dat verzekeraars pas na langere tijd de kosten van het eigen risico of onverzekerde zorg doorbelasten. Op de timing en de wijze waarop een zorgverzekeraar dit doet heeft de Mauritskliniek geen invloed.

Mijn vraag over mijn factuur staat er niet bij.

Heeft u nog een financiële vraag die we hier niet beantwoord hebben? Neem dan contact op met de financiële administratie van de Mauritskliniek. U kunt een mail sturen naar zorgadministratie@mauritskliniek.nl.

 

Moet ik betalen als ik niet op een afspraak kan komen?

Mauritskliniek is continu bezig met het verbeteren van haar kwaliteit van zorg. Helaas komt het regelmatig voor dat een patiënt zonder tijdige afmelding niet op een afspraak komt. Hierdoor kan de arts of behandelaar deze kostbare tijd niet inzetten voor een andere patiënt en loopt de wachttijd voor andere patiënten op. Daarnaast heeft een behandeling het beste resultaat als alle afspraken worden bijgewoond. Mauritskliniek berekent de kosten hiervan door aan patiënten die wegblijven. Dit zogenoemde wegblijftarief of no-show tarief is in overeenstemming met het beleid van het ministerie van VWS.

Bent u verhinderd voor een afspraak, dan dient u dat minimaal 48 uur van tevoren te laten weten. Dit kan telefonisch via 088 628 74 00 op maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.

 

Wegblijftarief verzekerde zorg

Als u te laat of niet afzegt, brengt Mauritskliniek de kosten bij u in rekening. De kosten van €55,- voor het niet verschijnen op of te laat afzeggen van een afspraak moet u zelf betalen en kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

Wegblijftarief onverzekerde zorg

Als u te laat of niet afzegt, brengt Mauritskliniek de volledige kosten van de voorgenomen behandeling bij u in rekening.

Moet ik meer betalen als ik naar Mauritskliniek ga in plaats van een regulier ziekenhuis?

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars, in die contracten worden prijsafspraken voor de verschillende diagnosen gemaakt. Deze prijsafspraken kunnen verschillen tussen ons en die van andere zorgaanbieders.

Omdat wij contracten hebben met de zorgverzekeraars, wordt uw bezoek aan ons, mits u een verwijzing hebt, gewoon vergoed. De criteria van de medisch-specialistische zorg die binnen de basisverzekering valt, is voor alle zorginstellingen gelijk.

Houdt u uiteraard wel rekening met uw eigen risico. Mocht u een behandeling wensen, die niet binnen de verzekerde zorg valt, dan zal uw behandelaar dat vooraf met u bespreken.

Waarom is het bedrag zo hoog terwijl ik alleen een telefonisch- of videoconsult heb gehad?

Een telefonisch- of videoconsult wordt op dezelfde manier in rekening gebracht als een fysiek (eerste) consult. Een arts en patiënt hoeven elkaar niet fysiek op de poli te ontmoeten voor een consult. Uw dermatoloog/behandelaar is goed in staat om de juiste diagnose te stellen en in overleg met u een behandeling te starten n.a.v. een telefonisch- of videoconsult.

Om de continuïteit en kwaliteit van een behandeling te waarborgen, kunnen ook herhaalconsulten via mail, telefoon of video (screen-to-screen) doorgang vinden. Ook deze worden op dezelfde wijze in rekening gebracht als bij een fysiek ‘face tot face’ herhaal polikliniekbezoek. Dit is in lijn met de afspraken van de zorgverzekeraar en de wet- en regelgeving.

Waarom is het bedrag zo hoog terwijl ik maar een paar keer bij een arts ben geweest?

Een traject staat gedurende een vaste periode ‘open’. In deze periode kunnen één of meerdere consulten en/of andere zorgactiviteiten plaatsvinden. Een gesloten traject leidt automatisch af naar een zorgproduct, waaraan een prijs gekoppeld is. Uw zorgverzekeraar en zorgaanbieder onderhandelen over de prijs. De bedragen zijn gebaseerd op een gemiddeld consult/behandeling en zijn niet afhankelijk van de duur. Doordat er bij het bepalen van de prijzen uit wordt gegaan van gemiddelden, kan het voorkomen dat een zorgproduct relatief duur of juist prijsgunstig uitvalt. Op dit effect hebben wij geen invloed.

Voor meer uitleg kunt via onderstaande link de uitleg bekijken van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Betalen van ziekenhuiszorg

Waarom wijkt de omschrijving op de factuur af van de aandoening waarvoor ik ben behandeld?

De omschrijving wordt automatisch gegenereerd op basis van een door de NZa gedefinieerde zorgproductenlijst. Wij herkennen het probleem dat de omschrijving niet altijd duidelijk de behandeling omschrijft. Op deze standaard benaming heeft de Mauritskliniek echter geen invloed.

Wanneer moet ik mijn eigen risico en ziekenhuisrekening betalen?

Eigen risico en de ziekenhuisrekening

Voor een ziekenhuisopname wordt je eigen risico gebruikt. Ziekenhuizen werken met wat ze noemen diagnose-behandelcombinaties, DBC’s.  Dit beschrijft de hele behandeling, het hele traject van een ziekenhuispatiënt. DBC’s bestaan dus uit alle activiteiten van een ziekenhuis en medisch specialist(en) door een bepaalde zorgvraag.

Datum DBC

Een DBC gaat in op de dag van een eerste actie. Dit kan de eerste afspraak met een arts zijn. Maar bijvoorbeeld ook een bloedonderzoek dat de huisarts aanvraagt. Voor het verrekenen van de kosten met je eigen risico wordt deze datum gebruikt. Je kunt dus in 2022 geopereerd worden, terwijl de kosten hiervan worden verrekend met je eigen risico van 2021.

Een DBC staat maximaal 120 dagen open. In sommige gevallen wordt een DBC eerder afgesloten. Bijvoorbeeld 42 dagen na een operatie. Of 90 dagen na opening van een DBC bij een poliklinische behandeling in het ziekenhuis zonder operatie.

Eigen risico van beide jaren

Is de behandeling na bovengenoemde termijnen nog niet afgerond, dan opent het ziekenhuis een vervolg-DBC. Start de DBC in het ene jaar en wordt in het jaar daarna een vervolg-DBC geopend? Dan wordt het eigen risico van beide jaren aangesproken.

Bekijk hier het overzicht van de NZ:

Ziekenhuisbezoek in 2023, eigen risico betalen van 2022