Ik heb een klacht, waar kan ik deze kwijt?


Klachtenregeling
Mauritskliniek vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Wij streven ernaar om u, tijdens uw bezoek in onze kliniek, zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. Onze medewerkers proberen hun werk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Ondanks deze inzet kan het toch voor komen dat er dingen gebeuren die u als onprettig of onterecht ervaart en waarover u uw ongenoegen wilt uiten. Wij stellen het dan ook op prijs als u het ons laat weten als u niet tevreden bent, zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken. Daarnaast zien wij uw uiting van onvrede als leermoment waardoor we onze kwaliteit kunnen verbeteren.

Direct bespreken
De meest effectieve en laagdrempelige manier om de oorzaak van uw klacht weg te nemen is om deze te bespreken met de betreffende persoon waarover u een klacht hebt. Samen overlegt u dan hoe het probleem opgelost kan worden.

Klachtenfunctionaris
U kunt zich ook schriftelijk richten tot onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan met u bespreken welke mogelijkheden er zijn om het door u ervaren probleem op te lossen. Deze functionaris is op grond van de Wet (Wkkgz) door de directie van de Mauritskliniek aangesteld om u op een onafhankelijke, onpartijdige wijze bij te staan. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De klachten­functionaris kan u helpen met het indienen en formuleren van uw klacht en optreden als bemiddelaar.

Klacht over een factuur
Een vraag of klacht over een factuur wordt behandeld door de financiële administratie.  Heeft u een vraag, dan kunt u eerst kijken bij de veelgestelde vragen in de categorie Financieel. Is uw vraag dan nog niet beantwoord, dan kunt u een mail sturen naar zorgadministratie@mauritskliniek.nl.

Klacht indienen
Als u het voornemen heeft een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris of de directie, vragen wij u vriendelijk de volgende zaken op te nemen:

  • Uw naam, voorletters en geboortedatum
  • Uw adres, postcode en telefoonnummer
  • De naam van degene aan wie de klacht is gericht
  • De periode en / of datum van de aanleiding van de klacht
  • Een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van hetgeen u heeft ervaren en waarover u klaagt (eventueel kunt u de namen van andere betrokkenen of getuigen vermelden). U kunt zich hierbij laten bijstaan door de klachtenfunctionaris.
  • Plaats, datum en uw handtekening (indien schriftelijk)
  • Toestemming voor dossierinzage, indien u een klacht namens een familielid of op andere wijze betrokken persoon indient. Wilt u in dit geval dan duidelijk aangeven in welke relatie u tot deze persoon staat. Vermeldt u de volledige gegevens van deze persoon en voeg hierbij een toestemmingsverklaring van de betreffende persoon.

Het adres van de klachtenfunctionaris is:
klachten@mauritskliniek.nl

Stuurt u uw brief liever per post? Dat kan naar:
Mauritskliniek Holding
t.a.v. klachtenfunctionaris
Carnegielaan 4
2517 KH Den Haag

Geheimhouding
Om u goed te kunnen helpen bij uw klacht, zal gevraagd worden aan de betrokken partijen om in uw dossier te rade te gaan wat er precies is gedocumenteerd. Alle medewerkers van Mauritskliniek zijn verplicht tot geheimhouding.

Klacht voorleggen aan de directie
Als u niet tevreden bent met de uitkomst van uw klachtbehandeling door de klachtenfunctionaris, dan kunt u dat aangeven en zal uw klacht worden voorgelegd bij de directie van de Mauritskliniek. Beoordeling en afhandeling van de klacht gebeurt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht.

Geschillencommissie
Indien uw klacht niet kan worden opgelost en er sprake blijkt van een geschil, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie ZKN waarbij de Mauritskliniek is aangesloten. Indien u zich met uw klacht tot een instantie buiten onze kliniek wendt, stellen wij het op prijs als u de directie van de Mauritskliniek hiervan schriftelijk op de hoogte wilt brengen. Wij hopen uiteraard dat het zover niet hoeft te komen en dat wij gezamenlijk tot een oplossing komen.

Vergelijkbare vragen