Veelgestelde vragen

Veel antwoorden op uw vragen kunt u hieronder vinden. Heeft u aanvullende vragen, neem gerust contact met ons op.

Uw bezoek aan ons

Hoe maak ik een afspraak?

Dat kan telefonisch op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur. Ook kunt u online via onze contactpagina aangeven dat u teruggebeld wenst te worden.

Hou het ZorgDomein nummer van de verwijzing bij de hand voordat u belt, zodat wij u meteen kunnen helpen bij het maken van de afspraak.

Wat moet ik meenemen naar mijn eerste consult?
 • Uw identiteitsbewijs en verzekeringspas
  Bij uw eerste bezoek is het belangrijk dat u een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs) en uw verzekeringspasje meeneemt.
 • Uw verwijsbrief
  Vergeet de verwijsbrief van uw huisarts niet (tenzij uw huisarts u heeft doorverwezen naar de Mauritskliniek via ZorgDomein). Dat is belangrijk om een vergoeding te krijgen van uw zorgverzekeraar. Als u geen verwijzing heeft zal uw consult en eventuele behandeling niet vergoed worden.
 • Uw medisch dossier
  Bent u al eerder behandeld voor uw klacht? Vraag dan uw medisch dossier op en neem die mee naar uw eerste gesprek. U kunt uw medisch dossier opvragen bij de zorginstelling waar u bent geweest.
 • Een actueel medicatieoverzicht. Deze kunt u opvragen bij uw apotheek.
Heb ik een verwijsbrief nodig?

U heeft een verwijsbrief nodig van uw huisarts als u een afspraak wilt maken voor een eerste consult voor huidaandoeningen (dermatologie), spataderen of proctologie. Met een verwijsbrief van uw huisarts valt het eerste bezoek bij de Mauritskliniek onder de verzekerde zorg (hou wel rekening met uw eigen risico). Mochten daarna behandelingen door u gewenst worden die niet zijn verzekerd, zal de arts dit altijd met u bespreken.

De huisarts stuurt de verwijsbrief digitaal naar de Mauritskliniek. U kunt ons vervolgens bellen om een afspraak te maken. Hou het ZorgDomein nummer van de verwijzing bij de hand als u belt, zodat wij u meteen kunnen helpen bij het maken van de afspraak.

Voor behandelingen bij de huidtherapeut heeft u geen verwijsbrief nodig. U betaalt de intake/behandeling zelf en kunt dit nadien declareren bij uw verzekeraar. Om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) vergoeding van behandelingen bij de huidtherapeut moet u aanvullend verzekerd zijn voor huidtherapie. Dit kunt u nakijken in uw verzekeringspakket of navragen bij uw verzekeraar.

Ook heeft u geen verwijsbrief nodig voor een miraDry behandeling of ooglidcorrectie. Hiervan is de intake vrijblijvend.

Heb ik een verwijsbrief nodig voor een nieuwe klacht als ik al onder behandeling ben?

Ja, voor elke nieuwe klacht heeft u een verwijsbrief nodig.

Wanneer heb ik een afspraak?

Als u vergeten bent wanneer u een afspraak heeft, kijkt u dit dan eerst na in de bevestiging die u per e-mail van ons heeft ontvangen. Het is mogelijk dat deze in uw spam terecht is gekomen. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, dan kunt u bellen naar 088  628 74 00. We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur.

Zijn er parkeerplaatsen bij de kliniek?

Amsterdam: er zijn enkele gratis parkeervakken beschikbaar op het terrein, nadat u de slagboom bent gepasseerd.

Den Haag: voor de kliniek zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen (€6,50 per uur). U kunt ook op Plein 1813 parkeren. Hier is in het algemeen voldoende plek om te parkeren (€ 6,50 per uur). Plein 1813 is op ca. 10 minuten lopen van Mauritskliniek.

Nijmegen: er zijn enkele parkeerplaatsen beschikbaar voor ons pand waarvan u als bezoeker gebruik kunt maken. Ook is er parkeergelenheid in de omgeving (betaald parkeren).

Utrecht: u kunt in de nabij gelegen omgeving betaald parkeren (€3,64 per uur).

Hoe verloopt de eerste afspraak?

Tijdens de eerste afspraak maakt u kennis met de behandelend arts die samen met u uw klachten en wensen zal bespreken. Vaak wordt er meteen onderzoek gedaan. Aan de hand hiervan probeert de arts de oorzaak van uw klachten vast te stellen. Vervolgens worden de mogelijke behandelmethodes besproken en kan er vaak direct een behandelplan gemaakt worden.

Wij raden u aan om uw eerste gesprek goed voor te bereiden. Zo kunt u thuis zelf al antwoord proberen te geven op vragen als ‘Wat zijn uw klachten?’ en ‘Hoe lang heeft u deze klachten al?’.  Ook kan het handig zijn om uw vragen aan de arts te noteren, zodat u ze tijdens de afspraak niet vergeet.

Word ik tijdens de eerste afspraak gelijk behandeld?

Uw eerste afspraak is voornamelijk bedoeld om de oorzaak van uw klachten vast te stellen en een behandelplan op te stellen. Afhankelijk van de klacht en de voorgestelde behandeling kan er tijdens het eerste consult al direct behandeld worden. Vaak gaat het dan om kleine, korte behandelingen.

Voor een eventuele vervolgafspraak kunt u bij de receptie een nieuwe afspraak maken.

Waarom moet ik mijn identiteitsbewijs meenemen?

Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij uw tandarts. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen. Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Wat moet ik doen als ik niet kan komen op de afspraak?

Mauritskliniek is continu bezig met het verbeteren van haar kwaliteit van zorg. Helaas komt het regelmatig voor dat een patiënt zonder tijdige afmelding niet op een afspraak komt. Hierdoor kan de arts of behandelaar deze kostbare tijd niet inzetten voor een andere patiënt en loopt de wachttijd voor andere patiënten op. Daarnaast heeft een behandeling het beste resultaat als alle afspraken worden bijgewoond. Mauritskliniek berekent de kosten hiervan door aan patiënten die wegblijven. Dit zogenoemde wegblijftarief of no-show tarief is in overeenstemming met het beleid van het ministerie van VWS.

Bent u verhinderd voor een afspraak, dan dient u dat minimaal 48 uur van tevoren te laten weten. Dit kan telefonisch via 088 628 74 00 op maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.

 

Wegblijftarief verzekerde zorg

Als u te laat of niet afzegt, brengt Mauritskliniek de kosten bij u in rekening. De kosten van €55,- voor het niet verschijnen op of te laat afzeggen van een afspraak moet u zelf betalen en kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

Wegblijftarief onverzekerde zorg

Als u te laat of niet afzegt, brengt Mauritskliniek de volledige kosten van de voorgenomen behandeling bij u in rekening.

Hoelang is mijn verwijsbrief geldig?

Uw verwijsbrief is één jaar geldig. Voor dezelfde klacht kunt u met de verwijsbrief binnen één jaar na uitschrijven een afspraak maken.

Ik heb een klacht, waar kan ik deze kwijt?

Klachtenregeling
Mauritskliniek vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Wij streven ernaar om u, tijdens uw bezoek in onze kliniek, zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. Onze medewerkers proberen hun werk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Ondanks deze inzet kan het toch voor komen dat er dingen gebeuren die u als onprettig of onterecht ervaart en waarover u uw ongenoegen wilt uiten. Wij stellen het dan ook op prijs als u het ons laat weten als u niet tevreden bent, zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken. Daarnaast zien wij uw uiting van onvrede als leermoment waardoor we onze kwaliteit kunnen verbeteren.

Direct bespreken
De meest effectieve en laagdrempelige manier om de oorzaak van uw klacht weg te nemen is om deze te bespreken met de betreffende persoon waarover u een klacht hebt. Samen overlegt u dan hoe het probleem opgelost kan worden.

Klachtenfunctionaris
U kunt zich ook schriftelijk richten tot onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan met u bespreken welke mogelijkheden er zijn om het door u ervaren probleem op te lossen. Deze functionaris is op grond van de Wet (Wkkgz) door de directie van de Mauritskliniek aangesteld om u op een onafhankelijke, onpartijdige wijze bij te staan. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De klachten­functionaris kan u helpen met het indienen en formuleren van uw klacht en optreden als bemiddelaar.

Klacht over een factuur
Een vraag of klacht over een factuur wordt behandeld door de financiële administratie.  Heeft u een vraag, dan kunt u eerst kijken bij de veelgestelde vragen in de categorie Financieel. Is uw vraag dan nog niet beantwoord, dan kunt u een mail sturen naar zorgadministratie@mauritskliniek.nl.

Klacht indienen
Als u het voornemen heeft een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris of de directie, vragen wij u vriendelijk de volgende zaken op te nemen:

 • Uw naam, voorletters en geboortedatum
 • Uw adres, postcode en telefoonnummer
 • De naam van degene aan wie de klacht is gericht
 • De periode en / of datum van de aanleiding van de klacht
 • Een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van hetgeen u heeft ervaren en waarover u klaagt (eventueel kunt u de namen van andere betrokkenen of getuigen vermelden). U kunt zich hierbij laten bijstaan door de klachtenfunctionaris.
 • Plaats, datum en uw handtekening (indien schriftelijk)
 • Toestemming voor dossierinzage, indien u een klacht namens een familielid of op andere wijze betrokken persoon indient. Wilt u in dit geval dan duidelijk aangeven in welke relatie u tot deze persoon staat. Vermeldt u de volledige gegevens van deze persoon en voeg hierbij een toestemmingsverklaring van de betreffende persoon.

Het adres van de klachtenfunctionaris is:
klachten@mauritskliniek.nl

Stuurt u uw brief liever per post? Dat kan naar:
Mauritskliniek Holding
t.a.v. klachtenfunctionaris
Carnegielaan 4
2517 KH Den Haag

Geheimhouding
Om u goed te kunnen helpen bij uw klacht, zal gevraagd worden aan de betrokken partijen om in uw dossier te rade te gaan wat er precies is gedocumenteerd. Alle medewerkers van Mauritskliniek zijn verplicht tot geheimhouding.

Klacht voorleggen aan de directie
Als u niet tevreden bent met de uitkomst van uw klachtbehandeling door de klachtenfunctionaris, dan kunt u dat aangeven en zal uw klacht worden voorgelegd bij de directie van de Mauritskliniek. Beoordeling en afhandeling van de klacht gebeurt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht.

Geschillencommissie
Indien uw klacht niet kan worden opgelost en er sprake blijkt van een geschil, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie ZKN waarbij de Mauritskliniek is aangesloten. Indien u zich met uw klacht tot een instantie buiten onze kliniek wendt, stellen wij het op prijs als u de directie van de Mauritskliniek hiervan schriftelijk op de hoogte wilt brengen. Wij hopen uiteraard dat het zover niet hoeft te komen en dat wij gezamenlijk tot een oplossing komen.

Moet ik mijn eigen risico aanspreken voor een consult of behandeling?

Voor 2022 is het verplichte eigen risico vastgesteld op € 385,-. Dat betekent dat u de eerste € 385,- aan medisch specialistische zorg, die wordt vergoed vanuit het basispakket, zelf betaalt. De verzekeraar zal u daarvoor een factuur sturen. Indien u naast het verplichte eigen risico nog voor een vrijwillig eigen risico heeft gekozen, kan deze factuur dus hoger zijn.

Het kan voorkomen dat de zorgverzekeraar pas na een langere tijd een factuur stuurt. Op de timing en de wijze waarop een zorgverzekeraar dit doet, heeft de Mauritskliniek geen invloed.

Voor meer uitleg over het eigen risico kunt u via onderstaande link de uitleg bekijken van de Rijksoverheid.

Rijksoverheid eigen risico zorgverzekering

Hoe gaan jullie om met mijn persoonlijke gegevens?

De Mauritskliniek vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens en uw privacy. Wij houden ons daarbij uiteraard aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Klik hier voor het complete privacy-reglement en het AVG privacy statement.

Financieel

Wat moet ik doen als ik niet kan komen op de afspraak?

Mauritskliniek is continu bezig met het verbeteren van haar kwaliteit van zorg. Helaas komt het regelmatig voor dat een patiënt zonder tijdige afmelding niet op een afspraak komt. Hierdoor kan de arts of behandelaar deze kostbare tijd niet inzetten voor een andere patiënt en loopt de wachttijd voor andere patiënten op. Daarnaast heeft een behandeling het beste resultaat als alle afspraken worden bijgewoond. Mauritskliniek berekent de kosten hiervan door aan patiënten die wegblijven. Dit zogenoemde wegblijftarief of no-show tarief is in overeenstemming met het beleid van het ministerie van VWS.

Bent u verhinderd voor een afspraak, dan dient u dat minimaal 48 uur van tevoren te laten weten. Dit kan telefonisch via 088 628 74 00 op maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.

 

Wegblijftarief verzekerde zorg

Als u te laat of niet afzegt, brengt Mauritskliniek de kosten bij u in rekening. De kosten van €55,- voor het niet verschijnen op of te laat afzeggen van een afspraak moet u zelf betalen en kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

Wegblijftarief onverzekerde zorg

Als u te laat of niet afzegt, brengt Mauritskliniek de volledige kosten van de voorgenomen behandeling bij u in rekening.

Moet ik betalen als ik niet op een afspraak kan komen?

Mauritskliniek is continu bezig met het verbeteren van haar kwaliteit van zorg. Helaas komt het regelmatig voor dat een patiënt zonder tijdige afmelding niet op een afspraak komt. Hierdoor kan de arts of behandelaar deze kostbare tijd niet inzetten voor een andere patiënt en loopt de wachttijd voor andere patiënten op. Daarnaast heeft een behandeling het beste resultaat als alle afspraken worden bijgewoond. Mauritskliniek berekent de kosten hiervan door aan patiënten die wegblijven. Dit zogenoemde wegblijftarief of no-show tarief is in overeenstemming met het beleid van het ministerie van VWS.

Bent u verhinderd voor een afspraak, dan dient u dat minimaal 48 uur van tevoren te laten weten. Dit kan telefonisch via 088 628 74 00 op maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.

 

Wegblijftarief verzekerde zorg

Als u te laat of niet afzegt, brengt Mauritskliniek de kosten bij u in rekening. De kosten van €55,- voor het niet verschijnen op of te laat afzeggen van een afspraak moet u zelf betalen en kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

Wegblijftarief onverzekerde zorg

Als u te laat of niet afzegt, brengt Mauritskliniek de volledige kosten van de voorgenomen behandeling bij u in rekening.

Met welke zorgverzekeraars heeft de Mauritskliniek een contract voor 2024?

Mauritskliniek heeft voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

 

 

Moet ik mijn eigen risico aanspreken voor een consult of behandeling?

Voor 2022 is het verplichte eigen risico vastgesteld op € 385,-. Dat betekent dat u de eerste € 385,- aan medisch specialistische zorg, die wordt vergoed vanuit het basispakket, zelf betaalt. De verzekeraar zal u daarvoor een factuur sturen. Indien u naast het verplichte eigen risico nog voor een vrijwillig eigen risico heeft gekozen, kan deze factuur dus hoger zijn.

Het kan voorkomen dat de zorgverzekeraar pas na een langere tijd een factuur stuurt. Op de timing en de wijze waarop een zorgverzekeraar dit doet, heeft de Mauritskliniek geen invloed.

Voor meer uitleg over het eigen risico kunt u via onderstaande link de uitleg bekijken van de Rijksoverheid.

Rijksoverheid eigen risico zorgverzekering

Wanneer moet ik mijn eigen risico en ziekenhuisrekening betalen?

Eigen risico en de ziekenhuisrekening

Voor een ziekenhuisopname wordt je eigen risico gebruikt. Ziekenhuizen werken met wat ze noemen diagnose-behandelcombinaties, DBC’s.  Dit beschrijft de hele behandeling, het hele traject van een ziekenhuispatiënt. DBC’s bestaan dus uit alle activiteiten van een ziekenhuis en medisch specialist(en) door een bepaalde zorgvraag.

Datum DBC

Een DBC gaat in op de dag van een eerste actie. Dit kan de eerste afspraak met een arts zijn. Maar bijvoorbeeld ook een bloedonderzoek dat de huisarts aanvraagt. Voor het verrekenen van de kosten met je eigen risico wordt deze datum gebruikt. Je kunt dus in 2022 geopereerd worden, terwijl de kosten hiervan worden verrekend met je eigen risico van 2021.

Een DBC staat maximaal 120 dagen open. In sommige gevallen wordt een DBC eerder afgesloten. Bijvoorbeeld 42 dagen na een operatie. Of 90 dagen na opening van een DBC bij een poliklinische behandeling in het ziekenhuis zonder operatie.

Eigen risico van beide jaren

Is de behandeling na bovengenoemde termijnen nog niet afgerond, dan opent het ziekenhuis een vervolg-DBC. Start de DBC in het ene jaar en wordt in het jaar daarna een vervolg-DBC geopend? Dan wordt het eigen risico van beide jaren aangesproken.

Bekijk hier het overzicht van de NZ:

Ziekenhuisbezoek in 2023, eigen risico betalen van 2022

Moet ik meer betalen als ik naar Mauritskliniek ga in plaats van een regulier ziekenhuis?

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars, in die contracten worden prijsafspraken voor de verschillende diagnosen gemaakt. Deze prijsafspraken kunnen verschillen tussen ons en die van andere zorgaanbieders.

Omdat wij contracten hebben met de zorgverzekeraars, wordt uw bezoek aan ons, mits u een verwijzing hebt, gewoon vergoed. De criteria van de medisch-specialistische zorg die binnen de basisverzekering valt, is voor alle zorginstellingen gelijk.

Houdt u uiteraard wel rekening met uw eigen risico. Mocht u een behandeling wensen, die niet binnen de verzekerde zorg valt, dan zal uw behandelaar dat vooraf met u bespreken.

Ik ontvang een rekening pas na enige tijd na mijn laatste bezoek. Waarom zo laat?

Het kan voorkomen dat verzekeraars pas na langere tijd de kosten van het eigen risico of onverzekerde zorg doorbelasten. Op de timing en de wijze waarop een zorgverzekeraar dit doet heeft de Mauritskliniek geen invloed.

Ik krijg na geruime tijd nog een eigen risico factuur via mijn zorgverzekeraar terwijl ik al heb betaald in de kliniek. Hoe kan dat?

Met een verwijsbrief van uw huisarts valt uw eerste bezoek onder de vergoede zorg.  Wij declareren het consult bij uw zorgverzekeraar. Als u uw eigen risico van dat jaar nog niet hebt ‘opgebruikt’, zal uw zorgverzekeraar u na enige tijd daarvoor een factuur sturen. Het kan voorkomen dat verzekeraars dit pas na langere tijd doen. Op de timing en de wijze waarop een zorgverzekeraar dit doet hebben wij geen invloed.

Mocht u vervolgens een behandeling ondergaan, die niet onder de verzekerde zorg valt, dan betaalt u deze behandeling direct aan de balie. Uw arts zal dat van te voren met u bespreken.

Waarom is het bedrag zo hoog terwijl ik maar een paar keer bij een arts ben geweest?

Een traject staat gedurende een vaste periode ‘open’. In deze periode kunnen één of meerdere consulten en/of andere zorgactiviteiten plaatsvinden. Een gesloten traject leidt automatisch af naar een zorgproduct, waaraan een prijs gekoppeld is. Uw zorgverzekeraar en zorgaanbieder onderhandelen over de prijs. De bedragen zijn gebaseerd op een gemiddeld consult/behandeling en zijn niet afhankelijk van de duur. Doordat er bij het bepalen van de prijzen uit wordt gegaan van gemiddelden, kan het voorkomen dat een zorgproduct relatief duur of juist prijsgunstig uitvalt. Op dit effect hebben wij geen invloed.

Voor meer uitleg kunt via onderstaande link de uitleg bekijken van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Betalen van ziekenhuiszorg

Waarom is het bedrag zo hoog terwijl ik alleen een telefonisch- of videoconsult heb gehad?

Een telefonisch- of videoconsult wordt op dezelfde manier in rekening gebracht als een fysiek (eerste) consult. Een arts en patiënt hoeven elkaar niet fysiek op de poli te ontmoeten voor een consult. Uw dermatoloog/behandelaar is goed in staat om de juiste diagnose te stellen en in overleg met u een behandeling te starten n.a.v. een telefonisch- of videoconsult.

Om de continuïteit en kwaliteit van een behandeling te waarborgen, kunnen ook herhaalconsulten via mail, telefoon of video (screen-to-screen) doorgang vinden. Ook deze worden op dezelfde wijze in rekening gebracht als bij een fysiek ‘face tot face’ herhaal polikliniekbezoek. Dit is in lijn met de afspraken van de zorgverzekeraar en de wet- en regelgeving.

Waarom wijkt de omschrijving op de factuur af van de aandoening waarvoor ik ben behandeld?

De omschrijving wordt automatisch gegenereerd op basis van een door de NZa gedefinieerde zorgproductenlijst. Wij herkennen het probleem dat de omschrijving niet altijd duidelijk de behandeling omschrijft. Op deze standaard benaming heeft de Mauritskliniek echter geen invloed.

Hoe verloopt de betaling van een onverzekerde behandeling?

In overleg met uw arts of behandelaar bespreekt u de behandeling. Wanneer deze niet binnen uw zorgverzekering valt, ontvangt u een offerte. Voorafgaand aan de behandeling dient deze te zijn voldaan. Hiervoor is een pinapparaat aanwezig bij de balie van Mauritskliniek.

Wat zijn de passantentarieven van de Mauritskliniek?

Bent u doorverwezen naar de Mauritskliniek en u bent niet verzekerd, in het buitenland verzekerd, of verzekerd bij een verzekeraar die geen contract met de Mauritskliniek heeft afgesloten, dan brengen wij het zogenaamde passantentarief in rekening. De rekening van uw behandeling krijgt u dan thuis gestuurd.

Heeft u een zorgverzekeraar (in het buitenland), dan kunt u de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden zal uw zorgverzekeraar de behandeling, of een deel daarvan, aan u vergoeden.

Passantentarief 2024

 

Mijn vraag over mijn factuur staat er niet bij.

Heeft u nog een financiële vraag die we hier niet beantwoord hebben? Neem dan contact op met de financiële administratie van de Mauritskliniek. U kunt een mail sturen naar zorgadministratie@mauritskliniek.nl.

 

Buitenland

Kan ik mijn factuur in een andere taal ontvangen?

Helaas kunnen wij onze facturen niet opstellen in een andere taal of anders vorm geven. Al onze facturen zijn bepaald door en voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving. De productbeschrijvingen worden gedicteerd door de Nederlandse Zorgautoriteit en specifiek bedoeld voor duidelijke communicatie met de Nederlandse zorgverzekeraars. Vertaling hiervan zou tot verwarring en miscommunicatie kunnen leiden. Daarnaast is het voor de Mauritskliniek niet haalbaar om te voldoen aan eisen van alle buitenlandse verzekeraars en regelgeving.

Ik woon in het buitenland. Kan ik bij jullie terecht?

Woont u in het buitenland en heeft een Nederlandse zorgverzekering (GEEN buitenlandpolis), dan is een verwijsbrief van uw buitenlandse (huis)arts ook geldig. Een afspraak of behandeling vallend onder de basisverzekering wordt als vergoede zorg uitgevoerd.

Ik heb een buitenlandpolis of ben in het buitenland verzekerd. Wordt mijn behandeling vergoed?

De Mauritskliniek kan niet aangeven of de behandeling door uw verzekeraar wordt vergoed. U dient daartoe zelf contact op te nemen met uw verzekeraar.

Ik heb een buitenlandpolis of ben in het buitenland verzekerd. Hoe declareer ik mijn factuur?

Voor een behandeling die in de basisverzekering valt en waarvoor u een verwijsbrief heeft, krijgt u een factuur thuisgestuurd. U kunt deze factuur zelf declareren bij uw verzekeraar. Niet-verzekerde zorg (bijvoorbeeld medisch-cosmetisch) betaalt u direct aan de balie.

Wat zijn de passantentarieven van de Mauritskliniek?

Bent u doorverwezen naar de Mauritskliniek en u bent niet verzekerd, in het buitenland verzekerd, of verzekerd bij een verzekeraar die geen contract met de Mauritskliniek heeft afgesloten, dan brengen wij het zogenaamde passantentarief in rekening. De rekening van uw behandeling krijgt u dan thuis gestuurd.

Heeft u een zorgverzekeraar (in het buitenland), dan kunt u de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden zal uw zorgverzekeraar de behandeling, of een deel daarvan, aan u vergoeden.

Passantentarief 2024

 

Dermatologie

Heb ik een verwijzing nodig voor de dermatoloog?

Ja, als u in aanmerking wilt komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar, heeft u voor een consult met de dermatoloog een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Wat is het verschil tussen een huidtherapeut en dermatoloog?

Dermatologen en huidtherapeuten zijn heel verschillende specialisten. Wél zijn beiden gericht op hetzelfde orgaan: de huid. Dermatologen en huidtherapeuten werken bij de Mauritskliniek nauw samen. Ze zijn op verschillende gebieden van elkaar te onderscheiden:

 1. Andere opleiding.
  1. Een dermatoloog is een huidarts die zich na de universitaire studie geneeskunde heeft gespecialiseerd in de dermatologie.
  2. Huidtherapeuten zijn paramedici, die een HBO opleiding Huidtherapie hebben afgesloten.
 2. Type klachten.
  1. Een dermatoloog ziet veel patiënten tijdens het spreekuur met klachten als eczeem, psoriasis, SOA’s, allergieën, jeuk en verdachte, mogelijk kwaadaardige, huidtumoren.
  2. Een huidtherapeut ziet veel patiënten tijdens het spreekuur met klachten als acné en acné-littekens, overbeharing of ongewenste haargroei, pigmentproblematiek, goedaardige huidtumoren, couperose, rosacea, wijnvlekken, oedeem (vochtophoping), vroegtijdige huidveroudering en littekens.
 3. Onderzoek en diagnose.
  1. Een dermatoloog mag een diagnose stellen na dermatologisch onderzoek, zoals het nemen van een huidbiopt, kweekonderzoek of een allergietest.
  2. Een huidtherapeut stelt geen diagnose, maar behandelt vaak nadat de diagnose is vastgesteld door de dermatoloog of huisarts. Wel is een huidtherapeut getraind om huidverschijnselen te herkennen en te beoordelen.
 4. Verwijzing nodig of direct toegankelijk.
  1. Als je huidklachten hebt en naar de dermatoloog wilt, heb je een verwijzing van je huisarts nodig.
  2. De huidtherapeut is direct toegankelijk.
Wordt de behandeling vergoed?

Het eerste bezoek na verwijzing door uw huisarts is in bijna alle gevallen verzekerde zorg. Mochten daarna behandelingen door u gewenst worden die niet zijn verzekerd, zal de dermatoloog dit altijd met u bespreken. Dit is mede afhankelijk van uw verzekeringspakket.

Huidtherapie

Hoe verloopt de betaling van een onverzekerde behandeling?

In overleg met uw arts of behandelaar bespreekt u de behandeling. Wanneer deze niet binnen uw zorgverzekering valt, ontvangt u een offerte. Voorafgaand aan de behandeling dient deze te zijn voldaan. Hiervoor is een pinapparaat aanwezig bij de balie van Mauritskliniek.

Wat is het verschil tussen een huidtherapeut en dermatoloog?

Dermatologen en huidtherapeuten zijn heel verschillende specialisten. Wél zijn beiden gericht op hetzelfde orgaan: de huid. Dermatologen en huidtherapeuten werken bij de Mauritskliniek nauw samen. Ze zijn op verschillende gebieden van elkaar te onderscheiden:

 1. Andere opleiding.
  1. Een dermatoloog is een huidarts die zich na de universitaire studie geneeskunde heeft gespecialiseerd in de dermatologie.
  2. Huidtherapeuten zijn paramedici, die een HBO opleiding Huidtherapie hebben afgesloten.
 2. Type klachten.
  1. Een dermatoloog ziet veel patiënten tijdens het spreekuur met klachten als eczeem, psoriasis, SOA’s, allergieën, jeuk en verdachte, mogelijk kwaadaardige, huidtumoren.
  2. Een huidtherapeut ziet veel patiënten tijdens het spreekuur met klachten als acné en acné-littekens, overbeharing of ongewenste haargroei, pigmentproblematiek, goedaardige huidtumoren, couperose, rosacea, wijnvlekken, oedeem (vochtophoping), vroegtijdige huidveroudering en littekens.
 3. Onderzoek en diagnose.
  1. Een dermatoloog mag een diagnose stellen na dermatologisch onderzoek, zoals het nemen van een huidbiopt, kweekonderzoek of een allergietest.
  2. Een huidtherapeut stelt geen diagnose, maar behandelt vaak nadat de diagnose is vastgesteld door de dermatoloog of huisarts. Wel is een huidtherapeut getraind om huidverschijnselen te herkennen en te beoordelen.
 4. Verwijzing nodig of direct toegankelijk.
  1. Als je huidklachten hebt en naar de dermatoloog wilt, heb je een verwijzing van je huisarts nodig.
  2. De huidtherapeut is direct toegankelijk.

Transpireren

Hoe kom ik er achter dat ik overmatig transpireer?

Voor wie de volgende vragen met ‘ja’ kan beantwoorden zou de miraDry behandeling wel eens dé goede oplossing kunnen zijn:

 • Belemmert de transpiratie u bij uw dagelijkse bezigheden?
 • Moet u regelmatig nieuwe deodorant aanbrengen?
 • Maakt u zich zorgen over de zichtbaarheid van uw transpiratieplekken?
 • Moet u zich vanwege de zweetplekken dagelijkse meerdere keren verschonen?
 • Draagt u overwegend kleding in materialen en kleuren die de zweetplekken niet zo snel tonen?
 • Dient u uw kledingstukken regelmatig te vernieuwen?
Is het zeldzaam, dat ik zo veel zweet?

Nee, hinderlijke transpiratie komt veel voor. Er zijn bijna een half miljoen mensen in Nederland die echt overmatig zweten. Er zijn er nog veel meer die dagelijks hinder ondervinden van hun zweet en geur.

Kan ik die zweetklieren wel missen?

Hoewel uw lichaam zweetklieren nodig heeft om zichzelf te koelen, bevat uw lichaam 2-4 miljoen zweetklieren. Slechts ongeveer 2% is te vinden in uw oksels. Het elimineren van deze 2% zweetklieren heeft geen invloed op het vermogen van uw lichaam om zichzelf te koelen.

Waarom zweten we eigenlijk?

Om de temperatuur van ons lichaam te reguleren. Bij inspanning en dergelijke stijgt de temperatuur van ons lichaam. Dit gaan we tegen door zweet te produceren en te laten verdampen. Zo koelt ons lichaam af tot de goede temperatuur.

Informatie over miraDry

Ga ik door de miraDry behandeling meer zweten op andere lichaamsdelen?

Nee. Als de zweetkliertjes onder de oksels zijn verwijderd stopt het lichaam met het transpireren op die plek. Het lichaam zal niet ergens anders extra gaan zweten om het gemis te compenseren.

Heb ik een verwijzing nodig voor de miraDry behandeling?

Omdat de miraDry behandeling niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar, is een verwijzing van de huisarts niet nodig.

Hoe kom ik er achter dat ik overmatig transpireer?

Voor wie de volgende vragen met ‘ja’ kan beantwoorden zou de miraDry behandeling wel eens dé goede oplossing kunnen zijn:

 • Belemmert de transpiratie u bij uw dagelijkse bezigheden?
 • Moet u regelmatig nieuwe deodorant aanbrengen?
 • Maakt u zich zorgen over de zichtbaarheid van uw transpiratieplekken?
 • Moet u zich vanwege de zweetplekken dagelijkse meerdere keren verschonen?
 • Draagt u overwegend kleding in materialen en kleuren die de zweetplekken niet zo snel tonen?
 • Dient u uw kledingstukken regelmatig te vernieuwen?
Hoe lang duurt een miraDry behandeling?

Normaal gesproken duurt een miraDry behandeling ongeveer 1,5 uur.

Hoe werkt miraDry precies?

miraDry maakt gebruik van microgolven die plaatselijk de zweet- en geurklieren kapot maken. De straling van microgolven creëert warmte, die de zweet- en geurkliertjes in de oksel veilig en definitief elimineert.

Is de miraDry behandeling veilig?

Ja, de miraDry procedure is toegestaan door de Amerikaanse Food and Drugs Administration (FDA) en draagt ook het Europese CE keurmerk. Er zijn wereldwijd al meer dan 150.000 miraDry behandelingen uitgevoerd. Het is gebleken is dat de behandeling veilig en blijvend effectief is.

Is de miraDry behandeling pijnlijk?

Omdat plaatselijke verdoving voor de behandeling wordt toegediend, is de miraDry behandeling meestal pijnloos. Gedurende de behandeling voelt men wat druk en trek op de huid, alsmede wat warmtestraling. Er kan een enkele keer een gevoelige plek worden ervaren, die snel verdwijnt en meestal prima te verdragen is.

Over het algemeen omschrijven de patiënten de pijn als een 2 op een schaal van 1 tot 10 – waar 10 voor de meeste pijn staat.

Is miraDry wel iets voor mij?

Wie last heeft van transpiratie, zweetplekken en hinderlijke geur onder de oksels, is een kandidaat voor een miraDry behandeling. miraDry is alleen geschikt voor de behandeling van oksels. De minimale leeftijd is 18 jaar.

Is het zeldzaam, dat ik zo veel zweet?

Nee, hinderlijke transpiratie komt veel voor. Er zijn bijna een half miljoen mensen in Nederland die echt overmatig zweten. Er zijn er nog veel meer die dagelijks hinder ondervinden van hun zweet en geur.

Kan ik die zweetklieren wel missen?

Hoewel uw lichaam zweetklieren nodig heeft om zichzelf te koelen, bevat uw lichaam 2-4 miljoen zweetklieren. Slechts ongeveer 2% is te vinden in uw oksels. Het elimineren van deze 2% zweetklieren heeft geen invloed op het vermogen van uw lichaam om zichzelf te koelen.

Kan ik met de miraDry behandeling ook zweetklieren in ander delen van mijn lichaam laten verwijderen?

De miraDry procedure is niet geschikt om transpiratie op andere delen van het lichaam, zoals handen, voeten, voorhoofd of knieholtes te verminderen.

Waarom zweten we eigenlijk?

Om de temperatuur van ons lichaam te reguleren. Bij inspanning en dergelijke stijgt de temperatuur van ons lichaam. Dit gaan we tegen door zweet te produceren en te laten verdampen. Zo koelt ons lichaam af tot de goede temperatuur.

Komen de zweetklieren weer terug na een miraDry behandeling?

Nee. De zweetklieren onder de oksels groeien niet opnieuw en worden niet opnieuw door het lichaam gemaakt nadat ze zijn verwijderd. Patiënten ervaren een duidelijke en blijvende vermindering van transpiratie onder de oksels.

Zijn er bijwerkingen van een miraDry behandeling?

Er kunnen plaatselijk enkele gevoelige plekken en zwellingen zijn na de behandeling. Sommige patiënten hebben een licht tintelend gevoel in de huid van de oksels. Dit kan tot enkele weken na de behandeling duren. Al deze ‘bijwerkingen’ zijn sowieso tijdelijk.

Wat gebeurt er na de behandeling?

Naar verwachting kan de patiënt de dagelijkse bezigheden over het algemeen weer bijna direct hervatten, en na enkele dagen weer beginnen met sporten. De arts zal een lichte pijnstiller adviseren om evt. napijn te verminderen, ook wordt er geadviseerd om de behandelde plekken gedurende een paar dagen te koelen met icepacks. Welke resultaten kan ik verwachten? De meeste patiënten laten weten dat ze een enorme en blijvende vermindering van de transpiratie onder de oksels ervaren. In een recente klinische studie is gebleken dat de transpiratie met gemiddeld 82% was verminderd. Deze vermindering is al direct na de behandeling effectief. Zoals gebruikelijk bij medische behandelingen, kunnen de individuele resultaten iets verschillen.

Wat moet ik doen als ik niet kan komen op de afspraak?

Mauritskliniek is continu bezig met het verbeteren van haar kwaliteit van zorg. Helaas komt het regelmatig voor dat een patiënt zonder tijdige afmelding niet op een afspraak komt. Hierdoor kan de arts of behandelaar deze kostbare tijd niet inzetten voor een andere patiënt en loopt de wachttijd voor andere patiënten op. Daarnaast heeft een behandeling het beste resultaat als alle afspraken worden bijgewoond. Mauritskliniek berekent de kosten hiervan door aan patiënten die wegblijven. Dit zogenoemde wegblijftarief of no-show tarief is in overeenstemming met het beleid van het ministerie van VWS.

Bent u verhinderd voor een afspraak, dan dient u dat minimaal 48 uur van tevoren te laten weten. Dit kan telefonisch via 088 628 74 00 op maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.

 

Wegblijftarief verzekerde zorg

Als u te laat of niet afzegt, brengt Mauritskliniek de kosten bij u in rekening. De kosten van €55,- voor het niet verschijnen op of te laat afzeggen van een afspraak moet u zelf betalen en kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

Wegblijftarief onverzekerde zorg

Als u te laat of niet afzegt, brengt Mauritskliniek de volledige kosten van de voorgenomen behandeling bij u in rekening.

Hoe verloopt de betaling van een onverzekerde behandeling?

In overleg met uw arts of behandelaar bespreekt u de behandeling. Wanneer deze niet binnen uw zorgverzekering valt, ontvangt u een offerte. Voorafgaand aan de behandeling dient deze te zijn voldaan. Hiervoor is een pinapparaat aanwezig bij de balie van Mauritskliniek.

Informatie over spataderen

Ben ik te oud om mijn spataderen te laten behandelen?

U bent nooit te oud om iets aan spataderen te laten doen. We hanteren wel een minimumleeftijd: 18 jaar.

Doet een laserbehandeling voor spataderen pijn?

Dankzij een verdoving op maat voelt u van een laserbehandeling meestal weinig tot niets. Het inbrengen van de laserdraad in het te behandelen vat en het inspuiten van de verdovingsvloeistof kan echter wel gevoelig zijn. Na een laserbehandeling ontstaat na enkele dagen vaak wat (strek)pijn. Deze pijn duurt meestal twee weken maar kan ook langer aanhouden. Het is aan te raden om de elastische kousen langer te dragen.

Heb ik een verwijsbrief nodig voor de behandeling van mijn spataderen?

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Eventueel kunt u ook zonder verwijzing een afspraak maken met een van onze flebologen (vaatspecialisten) of dermatologen; in dat geval betaalt u het consult zelf. Onder Spataderen | Diagnose & Onderzoek staat dit nog eens uitgebreid uitgelegd.

Hoe groot is de kans dat spataderen weer terugkomen?

Spataderen kunnen altijd terugkomen. Een behandeling is helaas geen garantie om er voorgoed van af te zijn. Heeft u het idee dat de spataderen bij u weer terugkomen, dan is het verstandig om langs te komen voor een consult en eventueel behandeling. Dit kan verergering van de kwaal voorkomen en de kans op een complexere behandeling verkleinen.

Ik ben zwanger, kan ik dan ook worden behandeld?

Spataderen worden tijdens de zwangerschap in het algemeen niet operatief of met inspuiten behandeld. Steunkousen zijn wel degelijk een goede optie. Vanaf 6 maanden na de bevalling kunt u een afspraak maken voor verdere behandeling. Tijdens de zwangerschap ontstane spataderen kunnen namelijk verdwijnen na de bevalling. U hoeft overigens niet te wachten met een behandeling tot uw laatste zwangerschap.

Ik gebruik medicijnen, kan ik voor spataderen behandeld worden?

Dat is afhankelijk van het type medicijnen. Uw arts vraagt voor de behandeling naar uw medicijngebruik en overlegt met u de mogelijkheden en risico’s.

Ik heb mijn aderen al eens laten inspuiten. Bemoeilijkt dit de weg naar een operatie?

Mocht u in het verleden uw aderen al eens hebben laten inspuiten, dan zal dit over het algemeen geen invloed hebben op eventuele operaties. Geef wel tijdens het intakegesprek aan dat u uw aderen al eens heeft laten inspuiten.

Is de vloeistof die in mijn benen wordt gespoten schadelijk voor mijn lichaam?

De vloeistof bevat alcohol of lauromacrogol. Deze stoffen werken alleen op de plaats van de spataderen en komen in principe niet terecht in andere delen van het lichaam. Heel soms kan er een wondje in de huid ontstaan bij de injectieplaats. Dat geneest vervolgens gewoon. Een trombose of longembolie (bloedpropje) door inspuiten is een zeer zeldzame complicatie.

Is er een verband tussen overgewicht en spataderen?

Bij mensen met overgewicht komen spataderen wel vaker voor en het lijkt zeker een risicofactor te zijn.

Kan ik douchen en/of baden na de spataderbehandeling?

Na de meeste spataderbehandelingen krijgt u een steunkous aan. Deze mag u na drie dagen even uit doen om kort en niet te heet te douchen. Na het douchen trekt u de kous weer aan. Bij de apotheek zijn speciale plastic douchezakken verkrijgbaar waarmee u kunt douchen. Per behandeling zijn er specifieke instructies over de duur van het dragen van de kous en over douche- en badgebruik.

Kan ik mijn spataderen laten behandelen in de zomer?

Tijdens warme maanden is het vaak niet fijn om steunkousen te dragen. Ook kunt u de eerste zes weken na de behandeling beter zon mijden, om verkleuring van de huid te voorkomen. Verder maakt het niet uit of spataderen worden behandeld in de zomer of in de winter.

Mag ik autorijden na de spataderbehandeling?

Bij sclerocompressietherapie mag u direct autorijden. Bij chirurgische ingrepen mag u pas de volgende dag autorijden. Uw arts informeert u hierover.

Mag ik in de zon na de behandeling?

Wij adviseren om in ieder geval de eerste zes weken na de behandeling op te passen met zonblootstelling, om verkleuring van de huid op de plaats van de behandelde spataderen te voorkomen (hyperpigmentatie).

Mag ik werken na de spataderbehandeling?

U kunt in principe direct weer werken. Het is wel in enige mate afhankelijk van het soort spataderbehandeling, de pijnklachten die u ervaart en het soort werk dat u doet. Uw arts kan u hierover adviseren.

Moet ik na de behandeling steunkousen dragen?

In de meeste gevallen moet u na de spataderbehandeling steunkousen dragen. De duur is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en behandeling. Uw behandelend arts informeert u hierover.

Moet ik spataderen pas laten behandelen wanneer ik er last van krijg?

Wij raden aan om spataderen te laten behandelen, zodra u er last van krijgt. Spataderen hebben de neiging zich steeds verder uit te breiden. Daarnaast is de kans op complicaties groter als de behandeling wordt uitgesteld. U kunt hierbij denken aan beenwonden die lastig genezen (open been/ulcus cruris). Ook neemt de kans op trombose toe.

Wordt de spataderbehandeling vergoed?

Met een verwijzing van uw huisarts wordt het eerste consult altijd door de ziektekostenverzekeraar vergoed vanuit het basispakket. Houdt hierbij wel rekening met uw eigen risico. Op basis van het eerste consult wordt er door de arts vastgesteld of de behandeling van uw spataderen binnen de criteria van de basiszorg valt. Afhankelijk van de diagnose wordt deze behandeling wel of niet vergoed door uw verzekering.

Houd ik nog wel aderen over na veel spataderbehandelingen?

De arts behandelt alleen de zieke aderen van het oppervlakkige aderstelsel. De gezonde aderen en het diepe aderstelsel blijven hierdoor intact en nemen de functie waar nodig over.

Ik heb last van spataderen tijdens mijn zwangerschap. Wat kan ik daar aan doen?

Spataderen worden tijdens de zwangerschap in het algemeen niet operatief of met inspuiten behandeld.

De volgende twee tips kunnen klachten door vochtophoping in de benen (oedeem) bij spataderen verminderen:

 • Draag steunkousen gedurende de zwangerschap en tot twee maanden na de bevalling.
 • Leg tijdens het slapen een kussen onder uw benen zodat deze iets omhoog liggen.

Vanaf 6 maanden na de bevalling kunt u een afspraak te maken voor verdere behandeling. Tijdens de zwangerschap ontstane spataderen kunnen namelijk verdwijnen na de bevalling. U hoeft overigens niet te wachten met een behandeling tot uw laatste zwangerschap.

Is het inspuiten van spataderen pijnlijk?

De prikjes van het inspuiten worden vaak wel gevoeld, maar niet als heel vervelend ervaren. Bepaalde vloeistoffen kunnen af en toe een kortdurend branderig gevoel geven, dat kort na de behandeling verdwijnt. U wordt voor deze behandeling dan ook niet verdoofd.

Mag ik in bad/sauna na de behandeling?

Een heet bad of sauna wordt tot zes weken na de laatste behandeling afgeraden. Bij warmte verwijden uw aderen, wat de spataderbehandeling teniet kan doen.

Mag ik mijn benen scheren voor een spataderbehandeling?

Dit is afhankelijk van het type behandeling. Bij de operatieve ingrepen (ambulante flebectomie, EVLB, perforantectomie) adviseren wij om drie dagen van te voren uw benen niet meer te scheren. Bij sclerocompressietherapie en vaatlaser mag u gewoon uw benen scheren, maar het hoeft niet.

Veiligheid

Overige

Hoe gaan jullie om met mijn persoonlijke gegevens?

De Mauritskliniek vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens en uw privacy. Wij houden ons daarbij uiteraard aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Klik hier voor het complete privacy-reglement en het AVG privacy statement.

Wat is het verschil tussen een PGO en de Mijn Mauritskliniek Patiëntportaal?

In de Mijn Mauritskliniek Patiëntportaal zijn al uw gegevens en correspondentie met Mauritkliniek beschikbaar. In een PGO kunt u ook uw medische gegevens van andere zorgverleners ophalen en indien gewenst opslaan.

Mijn Mauritskliniek Patiëntportaal

 • Inzage in uw eigen medische gegevens van alleen Mauritskliniek.
 • Mijn Mauritskliniek Patiëntportaal is alleen toegankelijk voor u als patiënt van Mauritskliniek.

PGO

 • Zelf eigenaar van gegevens van meerdere zorgaanbieders (ziekenhuis, huisarts, etc.)
 • Patiënt kiest PGO uit meerdere aanbieders
 • Op termijn: ook zelf gemeten gegevens toevoegen.
Welke PGO's zijn er?

Er zijn verschillende PGO apps en websites. U kunt als patiënt zelf uit meerdere aanbieders kiezen. Wij hebben enkele voor u getest:

Is een PGO veilig?

Het is erg belangrijk dat er veilig met uw medische gegevens wordt omgegaan. Hier is dan ook veel aandacht aan besteed. Stichting MedMij heeft regels gemaakt voor het veilig uitwisselen van medische gegevens. Als u dus kiest voor een PGO met het MedMij-keurmerk, weet u zeker dat er veilig met uw gegevens wordt omgegaan.

Bekijk voor meer informatie het filmpje: Is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) veilig?

Waar kan ik terecht met vragen over PGO?

Als u praktische vragen heeft over het gebruik van een computer, telefoon of tablet. Bijvoorbeeld als u hulp nodig heeft bij het installeren van een PGO of als u moeite heeft met het gebruik van DigiD, kunt u bellen met de DigiHulplijn: 0800-1508 (ma t/m vrij tussen 09:00 en 17:00 uur).

Als u vragen heeft over het gebruik van de PGO, bijvoorbeeld als u een foutmelding krijgt bij het ophalen van uw gegevens, kunt u het beste contact opnemen met de helpdesk van uw PGO.

 

Herhaal recept aanvragen

Heeft u een herhaalrecept nodig?

Check vooraf of u nog een herhaalrecept bij uw apotheek op kunt halen.

Indien u een nieuw recept nodig heeft, kunt u via de website een aanvraag doen voor een vervolgafspraak of voor het opsturen van een herhaalrecept, waarbij er enkele dagen overheen zullen gaan tot het bij uw apotheek ligt.

Wij kunnen tot 12 maanden na uw laatste consult bij uw behandelaar, een herhaalrecept uitschrijven. Hierna moet er eerst een controle-afspraak gemaakt worden. Let er dus op dat u tijdig checkt of u nog voldoende voorraad heeft.

Indien u bent uitbehandeld, kunt u een herhaalrecept krijgen via uw eigen huisarts.

Het antwoord op uw vraag niet gevonden?