Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op. We staan u graag te woord. Maar wellicht wordt uw vraag hieronder al direct beantwoord.

Uw bezoek aan ons

Hoe maak ik een afspraak?

Dat kan telefonisch op werkdagen van 8:00 uur t/m 17:00 uur. Ook kunt u online via onze contactpagina een afspraak maken of geef aan dat u teruggebeld wenst te worden.

Wat moet ik meenemen naar mijn eerste consult?
 • Uw identiteitsbewijs en verzekeringspas
  Bij uw eerste bezoek is het belangrijk dat u een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs) en uw verzekeringspasje meeneemt.
 • Uw verwijsbrief
  Vergeet de verwijsbrief van uw arts niet. Dat is belangrijk om een vergoeding te krijgen van uw zorgverzekeraar. Als u geen verwijzing heeft zal uw consult en eventuele behandeling niet vergoed worden.
 • Uw medisch dossier
  Bent u al eerder behandeld voor uw klacht? Vraag dan uw medisch dossier op en neem die mee naar uw eerste gesprek. U kunt uw medisch dossier opvragen bij de zorginstelling waar u bent geweest.
 • Een actueel medicatieoverzicht. Deze kunt u opvragen bij uw apotheek.
Heb ik een verwijsbrief nodig?

Met een verwijsbrief van uw huisarts, valt het eerste bezoek bij de Mauritskliniek onder de verzekerde zorg. (Hou wel rekening met uw eigen risico.) Mochten daarna behandelingen door u gewenst worden die niet zijn verzekerd, zal de arts dit altijd met u bespreken. Dit is mede afhankelijk van uw verzekeringspakket.

De huisarts stuurt de verwijsbrief digitaal naar de Mauritskliniek. U kunt ons vervolgens bellen om een afspraak te maken.

 

 

 

Zijn er parkeerplaatsen bij de kliniek?

Amsterdam: Er zijn enkele gratis parkeervakken beschikbaar op het terrein, nadat u de slagboom bent gepasseerd.

Den Haag: U kunt betaald parkeren voor de kliniek (€1,70 per uur).

Nijmegen: Achter de kliniek bevinden zich gratis parkeervakken.

Utrecht: U kunt in de nabij gelegen omgeving betaald parkeren (€3,64 per uur).

Hoe verloopt de eerste afspraak?

Tijdens de eerste afspraak maakt u kennis met de behandelend arts die samen met u uw klachten en wensen zal bespreken. Vaak wordt er meteen onderzoek gedaan. Aan de hand hiervan probeert de arts de oorzaak van uw klachten vast te stellen. Vervolgens worden de mogelijke behandelmethodes besproken en kan er vaak direct een behandelplan gemaakt worden.

Wij raden u aan om uw eerste gesprek goed voor te bereiden. Zo kunt u thuis zelf al antwoord proberen te geven op vragen als ‘Wat zijn uw klachten?’ en ‘Hoe lang heeft u deze klachten al?’.  Ook kan het handig zijn om uw vragen aan de arts te noteren, zodat u ze tijdens de afspraak niet vergeet.

Word ik tijdens de eerste afspraak gelijk behandeld?

Uw eerste afspraak is voornamelijk bedoeld om de oorzaak van uw klachten vast te stellen en een behandelplan op te stellen. Afhankelijk van de klacht en de voorgestelde behandeling kan er tijdens het eerste consult al direct behandeld worden. Vaak gaat het dan om kleine, korte behandelingen.

Waarom moet ik mijn identiteitsbewijs meenemen?

Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij uw tandarts. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen. Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Wat moet ik doen als ik niet kan komen op de afspraak?

Kunt u niet komen? Of is de afspraak niet meer nodig? Laat dit dan uiterlijk 24 uur van te voren weten!
Dit kan telefonisch via 088 628 74 00 op maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.

Als u te laat of niet afzegt, worden er kosten van € 55,- bij u in rekening gebracht. Deze kosten voor het niet verschijnen op of te laat afzeggen van een afspraak moet u zelf betalen en kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Het ‘Wegblijftarief Gezondheidszorg’ of no-show tarief heeft als doel patiënten te stimuleren om gemaakte afspraken na te komen of tijdig af te zeggen. Hierdoor blijven de wachtlijsten zo kort mogelijk.

Ik heb een klacht, waar kan ik deze kwijt?

Klachtenregeling
De Mauritskliniek vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Wij streven ernaar om u, tijdens uw bezoek in onze kliniek, zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. Onze medewerkers proberen hun werk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Ondanks deze inzet kan het toch voor komen dat er dingen gebeuren die u als onprettig of onterecht ervaart en waarover u uw ongenoegen wilt uiten. Wij stellen het dan ook op prijs als u het ons laat weten als u niet tevreden bent, zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken. Daarnaast zien wij uw uiting van onvrede als leermoment waardoor we onze kwaliteit kunnen verbeteren.

Direct bespreken
De meest effectieve en laagdrempelige manier om de oorzaak van uw klacht weg te nemen is natuurlijk om deze te bespreken met de betreffende persoon waarover u mogelijk een klacht hebt. Samen overlegt u dan hoe het probleem opgelost kan worden. Vaak voorkomt zo’n gesprek verdere onduidelijkheden of onbegrip en kan u over en weer uitspreken wat heeft geleid tot een klacht. Zo nodig kunt u hiervoor een afspraak maken bij de kliniek of met de leiding van de kliniek. Desgewenst kan de vestigingsmanager aanwezig zijn om het gesprek in goede banen te leiden.

Klachtenfunctionaris
U kunt zich ook schriftelijk richten tot onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan met u bespreken welke mogelijkheden er zijn om het door u ervaren probleem op te lossen. Deze functionaris is op grond van de Wet (Wkkgz) door de directie van de Mauritskliniek aangesteld om u op een onafhankelijke, onpartijdige wijze bij te staan. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De klachten­functionaris kan u helpen met het indienen en formuleren van uw klacht en optreden als bemiddelaar.

Klacht over een factuur
Een vraag of klacht over een factuur wordt behandeld door de financiële administratie. Hiervoor kunt u ook op onze website bij het onderdeel ‘Vragen over een factuur’ kijken of het mogelijk is bij de financiële administratie om verheldering te vragen.

Klacht indienen bij de directie
Als u geen gebruik wenst te maken van een gesprek, of u bent niet tevreden met de uitkomst van uw klachtbehandeling door de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht schriftelijk en officieel indienen bij de Algemeen Directeur van de Mauritskliniek. Beoordeling en afhandeling van de klacht gebeurt binnen een bepaalde termijn. Deze termijn is vastgelegd in het klachtenreglement van de Mauritskliniek (link naar klachtenreglement).
De algemeen directeur kan besluiten een oordeel te vragen aan de door haar ingestelde onafhankelijke Klachtencommissie. De commissie bestaat uit meerdere leden: een onafhankelijke voorzitter, jurist en twee externe leden. De commissie oordeelt na zorgvuldig hoor en wederhoor en doet uitspraak over de gegrondheid van een klacht. Daarnaast heeft de commissie de mogelijkheid om de directie te adviseren over eventueel te nemen maatregelen ter verbetering van een procedure of de kwaliteit van zorg.

Klacht indienen
Als u het voornemen heeft een klacht in te dienen bij de Klachtenfunctionaris of de Directie, vragen wij u vriendelijk de volgende feiten op te nemen:

 • Uw naam, voorletters en geboortedatum
 • Uw adres, postcode en telefoonnummer
 • De naam van degene aan wie de klacht is gericht
 • De periode en / of datum waarover u klaagt
 • Een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving (datum) van hetgeen u heeft ervaren en waarover u klaagt (eventueel kunt u de namen van andere betrokkenen of getuigen vermelden). U kunt zich hierbij laten bijstaan door de Klachtenfunctionaris of het onafhankelijk bureau van het regionaal patiënten platform (RPCP)
 • Plaats, datum en uw handtekening
 • Toestemming voor dossierinzage
  Indien u een klacht namens een familielid of op andere wijze betrokken persoon indient wilt u dan duidelijk aangeven in welke relatie u tot deze persoon staat. Vermeldt u de volledige gegevens van deze persoon en voeg hierbij een toestemmingsverklaring van de betreffende persoon.

Het adres van de klachtenfunctionaris is:
De klachtenfunctionaris
p/a Mauritskliniek Holding
Carnegielaan 4
2517 KW Den Haag

Geheimhouding
De medewerkers van de Mauritskliniek en de Klachtenfunctionaris zijn ingevolge de wet verplicht tot geheimhouding. Gegevens uit een dossier worden pas ingezien indien betrokkene daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Inschakelen van een andere instantie buiten de Mauritskliniek
Indien uw klacht niet kan worden opgelost en er sprake blijkt van een geschil dan kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie ZKN waarbij de Mauritskliniek is aangesloten. Let op: Een gang naar de civiele rechter is dan niet meer mogelijk.
Indien u zich met uw klacht tot een instantie buiten onze kliniek wendt, stellen wij het op prijs als u de directie van de Mauritskliniek hiervan schriftelijk op de hoogte wilt brengen.

Moet ik mijn eigen risico aanspreken voor een consult of behandeling?

Voor  2018 is het verplichte eigen risico vastgesteld op € 385,-. Dat betekent dat u de eerste € 385,- aan medisch specialistische zorg, die wordt vergoed vanuit het basispakket, zelf betaalt. De verzekeraar zal u daarvoor een factuur sturen. Indien u naast het verplichte eigen risico nog voor een vrijwillig eigen risico heeft gekozen, kan deze factuur dus hoger zijn.

Het kan voorkomen dat de zorgverzekeraar pas na een langere tijd een factuur stuurt. Op de timing en de wijze waarop een zorgverzekeraar dit doet, heeft de Mauritskliniek geen invloed.

Financieel

Moet ik meer betalen als ik naar de Mauritskliniek ga in plaats van een regulier ziekenhuis?

Nee, met een verwijzing van uw huisarts wordt uw bezoek aan ons gewoon vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. De criteria van de medisch-specialistische zorg die binnen de basisverzekering valt, is voor alle zorginstellingen gelijk. Houdt u uiteraard wel rekening met uw eigen risico. Mocht u een behandeling wensen, die niet binnen de verzekerde zorg valt, dan zal uw behandelaar dat vooraf met u bespreken.

Moet ik mijn eigen risico aanspreken voor een consult of behandeling?

Voor  2018 is het verplichte eigen risico vastgesteld op € 385,-. Dat betekent dat u de eerste € 385,- aan medisch specialistische zorg, die wordt vergoed vanuit het basispakket, zelf betaalt. De verzekeraar zal u daarvoor een factuur sturen. Indien u naast het verplichte eigen risico nog voor een vrijwillig eigen risico heeft gekozen, kan deze factuur dus hoger zijn.

Het kan voorkomen dat de zorgverzekeraar pas na een langere tijd een factuur stuurt. Op de timing en de wijze waarop een zorgverzekeraar dit doet, heeft de Mauritskliniek geen invloed.

Ik krijg na geruime tijd nog een eigen risico factuur via mijn zorgverzekeraar terwijl ik al heb betaald in de kliniek. Hoe kan dat?

Met een verwijsbrief van uw huisarts valt uw eerste bezoek onder de vergoede zorg.  Wij declareren het consult bij uw zorgverzekeraar. Als u uw eigen risico van dat jaar nog niet hebt ‘opgebruikt’, zal uw zorgverzekeraar u na enige tijd daarvoor een factuur sturen. Het kan voorkomen dat verzekeraars dit pas na langere tijd doen. Op de timing en de wijze waarop een zorgverzekeraar dit doet hebben wij geen invloed.

Mocht u vervolgens een behandeling ondergaan, die niet onder de verzekerde zorg valt, dan betaalt u deze behandeling direct aan de balie. Uw arts zal dat van te voren met u bespreken.

Ik ontvang een rekening pas na enige tijd na mijn laatste bezoek. Waarom zo laat?

Het kan voorkomen dat verzekeraars pas na langere tijd de kosten van het eigen risico of onverzekerde zorg doorbelasten. Op de timing en de wijze waarop een zorgverzekeraar dit doet heeft de Mauritskliniek geen invloed.

Waarom is het bedrag zo hoog terwijl ik maar een paar keer bij een arts ben geweest?

Een traject staat gedurende een vaste periode ‘open’. In deze periode kunnen één of meerdere consulten en/of andere zorgactiviteiten plaatsvinden. Een gesloten traject leidt automatisch af naar een zorgproduct, waaraan een prijs gekoppeld is. Uw zorgverzekeraar en zorgaanbieder onderhandelen over de prijs. De bedragen zijn gebaseerd op een gemiddeld consult/ behandeling en zijn niet afhankelijk van de duur. Doordat er bij het bepalen van de prijzen uit wordt gegaan van gemiddelden, kan het voorkomen dat een zorgproduct relatief duur of juist prijsgunstig uitvalt. Op dit effect hebben wij geen invloed.

Waarom wijkt de omschrijving op de factuur af van de aandoening waarvoor ik ben behandeld?

De omschrijving wordt automatisch gegenereerd op basis van een door de NZa gedefinieerde zorgproductenlijst. Wij herkennen het probleem dat de omschrijving niet altijd duidelijk de behandeling omschrijft. Op deze standaard benaming heeft de Mauritsklinieken echter geen invloed.

Mijn vraag over mijn factuur staat er niet bij.

Heeft u nog een financiële vraag die we hier niet beantwoord hebben? Neem dan contact op met de financiële administratie van de Mauritskliniek. U kunt een mail sturen naar facturen@mauritskliniek.nl.

 

Buitenland

Kan ik mijn factuur in een andere taal ontvangen?

Helaas kunnen wij onze facturen niet opstellen in een andere taal of anders vorm geven. Al onze facturen zijn bepaald door en voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving. De productbeschrijvingen worden gedicteerd door de Nederlandse zorgautoriteit en specifiek bedoeld voor duidelijke communicatie met de Nederlandse zorgverzekeraars. Vertaling hiervan zou tot verwarring en miscommunicatie kunnen leiden. Daarnaast is het voor de Mauritskliniek niet haalbaar om te voldoen aan eisen van alle buitenlandse verzekeraars en regelgeving.

Ik woon in het buitenland. Kan ik bij jullie terecht?

Woont u in het buitenland en heeft een Nederlandse zorgverzekering (GEEN buitenlandpolis), dan is een verwijsbrief van uw buitenlandse (huis)arts ook geldig. Een afspraak of behandeling vallend onder de basisverzekering wordt als vergoede zorg uitgevoerd.

Ik heb een buitenlandpolis of ben in het buitenland verzekerd. Wordt mijn behandeling vergoed?

De Mauritskliniek kan niet aangeven of de behandeling door uw verzekeraar wordt vergoed. U dient daartoe zelf contact op te nemen met uw verzekeraar.

Ik heb een buitenlandpolis of ben in het buitenland verzekerd. Hoe declareer ik mijn factuur?

Voor een behandeling die in de basisverzekering valt en waarvoor u een verwijsbrief heeft, krijgt u een factuur thuisgestuurd. U kunt deze factuur zelf declareren bij uw verzekeraar. Niet-verzekerde zorg (bijvoorbeeld medisch-cosmetisch) betaalt u direct aan de balie.

Veiligheid

Wat is de MRSA screening?

U kunt mogelijk, zelfs zonder dat u het weet, besmet zijn met bacteriën die ongevoelig zijn voor de meest gangbare antibiotica. In Nederland komen deze bijzonder ongevoelige bacteriën niet vaak voor. Op plekken waar veel antibiotica wordt gebruikt, is de kans groter om bijzonder ongevoelige bacteriën op te lopen. Zoals in buitenlandse ziekenhuizen en/of op een veehouderij.

Nederlandse zorginstellingen willen niet dat deze bijzonder ongevoelige bacteriën zich verder verspreiden.

Check de 4 vragen

Het antwoord op uw vraag niet gevonden?