Privacyreglement Mauritskliniek

1. Begripsbepalingen

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of de geestelijke gesteldheid van betrokkenen, verzameld door een beroepsbeoefenaar op het gebied van de gezondheidszorg in het kader van zijn beroepsuitoefening.

3. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

4. Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens.

5. Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

6. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.

7. Verantwoordelijke: Mauritsklinieken Holding B.V. en haar werkmaatschappijen. Toelichting: De WBP bepaalt dat de verantwoordelijke is: “de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt”.

8. Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

9. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

10. Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

11. Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt. Dit kan zowel een persoon zijn binnen de organisatie van de verantwoordelijke als een persoon buiten de organisatie.

12. Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat betreffende persoonsgegevens van hem worden verwerkt.

13. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP): het CBP is het orgaan dat door de WBP wordt aangewezen om toe te zien of de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt overeenkomstig de wet.

14. WBP: Wet Bescherming Persoonsgegevens

15. Klachtencommissie: de commissie die is ingesteld overeenkomstig de Wet Klachtwet Cliënten Zorgsector.

2. Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

3. Doel

1. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP en – voor zover van toepassing – de bepalingen van de Wet Geneeskundige Behandelingovereenkomst, verder te noemen WGB.

2. Dit reglement is van toepassing op Mauritsklinieken Holding B.V. en haar werkmaatschappijen, statutair gevestigd te Den Haag. Het reglement heeft betrekking op het door Mauritsklinieken Holding B.V. en haar werkmaatschappijen op te stellen overzicht van genoemde verwerkingen van persoonsgegevens, het overzicht vormt één geheel met dit reglement.

3. Binnen de doelstelling van dit reglement zullen geen andere gegevens worden opgenomen dan onder artikel 2 beschreven.

4. Vertegenwoordiging

1. Indien de betrokkene jonger is dan twaalf jaar treden de ouders op die het ouderlijk gezag uitoefenen dan wel de voogd in plaats van de betrokkene.

2. Hetzelfde geldt voor de betrokkene die de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen.

3. Indien de betrokkene in de leeftijdscategorie van twaalf tot zestien valt en in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, treden naast de betrokkene zelf diens ouders of voogd op.

4. Indien de betrokkene ouder is dan achttien jaar en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen, dan treedt, in volgorde als hier weergegeven, als vertegenwoordiger voor hem op;

a. de curator of mentor indien de betrokkene onder curatele staat of ten behoeve van hem het mentorschap is ingesteld;

b. de persoonlijk gemachtigde indien de betrokkene deze schriftelijk heeft gemachtigd, tenzij deze persoon niet optreedt;

c. de echtgenoot of andere levensgezel van de betrokkene, tenzij deze persoon dat niet wenst of ontbreek;

d. een kind, broer of zus van de betrokkene, tenzij deze persoon dat niet wenst.

5. Echter ook indien de betrokkene de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en wel in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, heeft hij de mogelijkheid een andere persoon schriftelijk te machtigen in diens plaats als vertegenwoordiger te treden.

6. De toestemming kan door de betrokkene of zijn vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.

7. De persoon, die in de plaats treedt van de betrokkene, betracht de zorg van een goed vertegenwoordiger. Hij is gehouden de betrokkene zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taken te betrekken.

8. Indien een vertegenwoordiger optreedt namens de betrokkene, komt de verantwoordelijke zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet en dit reglement na jegens deze vertegenwoordiger, tenzij die nakoming niet verenigbaar is met de zorg van een goed verantwoordelijke.

5. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

2. Persoonsgegevens worden voor wel bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen verzameld.

3. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

4. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

5. De verantwoordelijke (Mauritsklinieken Holding B.V. en haar werkmaatschappijen) zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking van persoonsgegevens. Deze handelwijze met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt bepaald door dit reglement. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van het niet naleven van dit reglement.

6. Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

a. de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;

b. dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Mauritsklinieken Holding B.V. en haar werkmaatschappijen met de betrokkene heeft gesloten waarbij de betrokkene partij is, of voor handelingen die op verzoek van de betrokkene worden verricht.

c. dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;

d. dit noodzakelijk om een vitaal belang (bijvoorbeeld gezondheid of eigendom) van de betrokkene te waarborgen en het is niet goed mogelijk de betrokkene om toestemming te vragen;

e. dit noodzakelijk is voor de vervulling van een publiekrechtelijke taak;

f. dit noodzakelijk is met het oog op een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of van een derde én het belang van de betrokkene van wie de gegevens worden verwerkt niet prevaleert. Bijvoorbeeld: het verwerken van de gegevens is noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering, activiteiten kunnen niet goed worden uitgevoerd zonder het verwerken van deze gegevens.

7. Informatieverstrekking aan de betrokkene

Gegevens verkregen bij betrokkene

1. Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen deelt de verantwoordelijke voor het moment van verkrijging de betrokkene mede:

a. zijn identiteit;

b. de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is.

2. De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

Gegevens elders verkregen

3. Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks bij de betrokkene worden verkregen, deelt de verantwoordelijke de betrokkene op het moment van vastlegging van hem betreffende gegevens, of wanneer de gegevens bestemd zijn voor een derde, uiterlijk op het moment van de eerste verstrekking, tenzij deze reeds daarvan op de hoogte is, de volgende informatie mede:

a. zijn identiteit;

b. de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd.

4. De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

5. Het bepaalde onder 3 is niet van toepassing indien de mededeling van de informatie aan de betrokkene onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast.

6. Het bepaalde onder 3 is eveneens niet van toepassing indien de vaststelling of de verstrekking bij of krachtens de wet is voorgeschreven. In dat geval dient de verantwoordelijke de betrokkene op diens verzoek te informeren over het wettelijk voorschrift dat tot de vastlegging of verstrekken van de hem betreffende gegevens heeft geleid.

7. Indien de verantwoordelijke de betrokkene niet heeft geïnformeerd conform dit artikel, betekent dit dat de persoonsgegevens op een niet-behoorlijke en zorgvuldige wijze zijn verwerkt.

8. Specifieke regels voor de verwerking van zorggegevens

1. Persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid mogen worden verwerkt, indien de verwerking geschiedt door:

a. hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat noodzakelijk is met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene; dan wel met het oog op het beheer en kwaliteitsbewaking van de organisatie van de verantwoordelijke; dan wel met het oog op kwaliteitsbewaking van de geleverde zorg door de organisatie van de verantwoordelijke.

b. verzekeraars voor zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico met uitsluiting van lid 3 en de betrokkene geen bezwaar heeft gemaakt, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst.

2. De persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

3. Onverminderd eventuele wettelijke voorschriften ter zake hebben slechts toegang tot de gegevensverwerking de beroepsbeoefenaar die deze gegevens heeft verzameld of diens waarnemer.

Voorts hebben toegang tot de gegevensverwerking de verantwoordelijke en de bewerker van de persoonsgegevens voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging dan wel het beheer noodzakelijk is.

4. Persoonsgegevens betreffende erfelijke eigenschappen mogen alleen worden verwerkt voor zover deze gegevens uitsluitend betrekking hebben op de betrokkene die deze gegevens heeft verstrekt, tenzij:

a. een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of

b. de verwerking is noodzakelijk ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek. In dit geval is lid 7a en lid 8 van dit artikel van toepassing.

5. Indien persoonsgegevens zodanig zijn geanonimiseerd dat zij redelijkerwijs niet herleidbaar zijn, kan de verantwoordelijke besluiten deze te verstrekken ten behoeve van doeleinden die verenigbaar zijn met het doel van de gegevensverwerking.

6. Persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid en seksuele leven mogen uitsluitend worden verstrekt voor zover dit noodzakelijk is in aanvulling op de verstrekking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

7. Persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid mogen worden verwerkt indien:

a. dit geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;

b. de gegevens door de betrokkene duidelijk openbaar zijn gemaakt;

c. dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;

d. dit noodzakelijk is ter voldoening aan een volkenrechtelijke verplichting of

e. dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang.

8. Persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid mogen worden verwerkt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek, indien:

a. het onderzoek een algemeen belang dient;

b. de verwerking voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek noodzakelijk is;

c. het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kosten

d. bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.

9. Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens

1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens. Inzage en/of een afschrift van persoonsgegevens kan worden verkregen door het aanvraagformulier in te vullen.

2. De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt.

3. Een mogelijke beperkinggrond voor inzage en afschrift kunnen zijn gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de verantwoordelijke daaronder begrepen.

4. Voor inzage of de verstrekking van een afschrift mag een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

10. Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van opgenomen persoonsgegevens

1. De betrokkene, die volgens artikel 9 kennis heeft genomen van zijn persoonsgegevens kan de verantwoordelijke verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dit verzoek kan worden gedaan als zijn/haar persoonsgegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de verwerking voorkomen. Het verzoek tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens kan worden gedaan door het aanvraagformulier ‘inzage, afschrift, correctie, aanvulling, verwijdering van persoonsgegevens’ in te vullen.

2. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen één maand na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot correctie of verwijdering schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

3. De verantwoordelijke voert een beslissing tot verbetering, aanvulling of afscherming zo spoedig mogelijk uit, uiterlijk binnen één maand.

4. De verantwoordelijke verwijdert de gegevens binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

11. Bewaartermijn

Conform Wet bescherming persoonsgegevens, hanteren De Mauritsklinieken Holding B.V. en haar werkmaatschappijen hanteren een bewaartermijn van 15 jaar.

12. Klachten

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, kan hij zich wenden tot:

  • verantwoordelijke;
  • de binnen Mauritsklinieken Holding B.V. en haar werkmaatschappijenzorg functionerende regeling voor onafhankelijke klachtenbehandeling;
  • het CBP verzoeken een onderzoek in te stellen of de wijze van gegevensverwerking door de
  • verantwoordelijke in overeenstemming is met de WBP;
  • dan wel gebruik maken van de in hoofdstuk 8 van de WBP neergelegde beroepsmogelijkheden.

13. Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

1. Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke.

2. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.

3. Dit reglement is per 1 januari 2007 in werking getreden en is bij de verantwoordelijke in te zien.

4. Desgewenst kan een afschrift van dit reglement worden verkregen.

 

AVG

Lees hier de volledige privacy statement comform AVG.